ALPET, yürüttüğü faaliyetlerde “İnsan sağlığını ve çevreyi korumak.” görüşünü sağlık emniyet ve çevre politikası olarak benimsemektedir ve bu yaklaşımın devamını sağlamakta kararlıdır. 

Hedefimiz açık ve kesindir; ALPET’in yürüttüğü tüm faaliyetlerinde insanların, çalışanlarının, yüklenicilerinin kaza yaşamaması ve çevrenin zarar görmemesidir.

Bu çerçevede ALPET’in vazgeçilmezleri olan aşağıdaki hususlar tüm ALPET çalışanlarının, bayilerinin ve yüklenicilerinin ilkeleri olarak kabul görmüştür;

 • Çevre faktörleri azami seviyede değerlendirilecektir.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetler yürütülecektir.
 • Emniyet ve güvenlik tedbirleri her zaman alınarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
 • SEÇ ile ilgili tüm proseslere ve ilgili taraflara risk odaklı yaklaşım sağlanacaktır ve gerekli önlemler alınacaktır.
 • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara daima uyulacaktır.
 • Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanacaktır.
 • Çalışan Temsilcisi seçilecek, çalışanların görüşleri alınacak ve çalışanların teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 • İyi planlanmış mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
 • SEÇ performansının arttırılmasına yönelik olarak kontroller sık sık gerçekleştirilecek ve kontrol sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır.
 • Gerek alt yapı gerek üst yapı ile ilgili yatırımlar yapılırken, kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem verilecektir.

ALPET, Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili konularda yukarıda tarif edilen hiçbir husustan ödün vermeyeceğini taahhüt ve beyan eder.

İMALAT VE MONTAJ

Tesislerimiz modern teknoloji kullanılarak yerel ve uluslararası standartlar çerçevesinde inşa edilmektedir. İşletme sırasında çevreye, doğaya ve topluma zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmaktadır.

Tesislerimiz tarafsız gözetim şirketleri tarafından periyodik olarak denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır.  İnşaa sırasında kullanılan tüm malzemeler “önce kalite sonra maliyet” parolası göz önünde bulundurularak seçilmektedir.

TEHLIKELI ATIKLARIN BERTARAFI

ALPET çevreye karşı duyarlıdır. Tehlikeli Atıkların Yönetimi Prosedürü’ne göre dolum tesislerimizde oluşan tank dibi çamurları, kontamine atıklar, atık yağlar vb. tehlikeli atıklar lisansa sahip araçlarla bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine gönderilerek lisansa sahip bertaraf tesislerinde bertaraf edilmeleri sağlanmaktadır.

ATIK SULAR

Tesislerimizde oluşan atık sular biyolojik ve kimyasal arıtmalardan geçirilmektedir Yönetmeliklerde belirtilen kabul değerlerinin altında deşarj edilmektedir. Biyolojik ve Kimyasal arıtma sistemlerinin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

PERSONEL SEÇ EĞITIMLERI

Personele yangın ile mücadele eğitimleri belirli periyotlarla verilmektedir. 6 ve 12 aylık zaman dilimlerinde ise uygulamalı tatbikatlar yapılmakta personelin yangın söndürme sistemlerini kullanabilme kabiliyetleri arttırılmaktadır. Diğer taraftan ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, akaryakıt buharı ve tehlikeleri, ateşli çalışmalar, elektrikle yapılan çalışmalar, kapalı alanlara girişlerde alınması gereken önlemler, yüksekte yapılan çalışmalar konusunda teorik ve pratik eğitimler periyodik aralıklarla verilmektedir

Kalite Politikamız
Müşterilerimizin, alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına en hızlı ve kolay şekilde hitap edebilmek kalite politikamızın temelini oluşturur.
Bu doğrultuda ALPET Yönetimi olarak,
 • Müşteri beklentilerinin algılanması ve karşılanması için şirket içinde güçlü bir koordinasyon sağlayan,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yetkinlik ve motivasyonlarının arttırılması için gerekli olanakları yaratan,
 • Hizmet kültürümüzü belirleyen ve geliştiren,
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini garanti altına alan,
 • Ülke çapında yaygınlığımızın arttırılmasına ve marka imajımıza destek olan,
 • Çevreye karşı duyarlı ve atık oluşumunu en aza indiren,
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği standartlarını uygulayan,
 • Evrensel ve insani değerleri göz önünde bulunduran,
Etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı ve sürekliliği için gereken her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

ALPET, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikasında bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine uyacağını taahhüt eder. ALPET, tüm çalışmalarını elektronik ortamda veya çıktı olarak muhafaza etmektedir.

 ALPET’ in vazgeçilmezleri olan aşağıdaki hususlar, tüm ALPET çalışanlarının, bayilerinin ve yüklenicilerinin ilkeleri olarak kabul görmüştür:

 • Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlamak,
 • Kişisel veriler işlenirken Alpet Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması politikasına uymak,
 • Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemek,
 • Risk düzeylerine göre gerekli güvenlik önlemlerini almak,
 • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamı korumak,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
 • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara uymak,

 

Amacıyla kurum bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamayı hedefler.


ALPET, Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanmasının, kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımların icra edilmesinin ve sürekli iyileştirilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

KAZA ÖNLEME POLİTİKAMIZ

ALPET, yürüttüğü faaliyetlerde “İnsan sağlığını ve çevreyi korumak ve kazaları önlemek” görüşünü kaza önleme politikası olarak benimsemektedir ve bu yaklaşımın devamını sağlamakta kararlıdır. Hedefimiz açık ve kesindir; ALPET’in yürüttüğü tüm faaliyetlerinde insanların, çalışanlarının, yüklenicilerinin kaza yaşamaması ve çevrenin zarar görmemesidir.

Bu çerçevede ALPET’in vazgeçilmezleri olan aşağıda tarif edilen hiçbir husustan ödün vermeyeceğini taahhüt ve beyan eder.

 • Kaza olma faktörleri göz önünde bulundurularak işlemler yapılacaktır.
 • Çevre faktörleri azami seviyede değerlendirilecektir.
 • Kaza faktörlerinin kaynağından önlenmesi için faaliyetler yürütülecektir.
 • Emniyet ve güvenlik tedbirleri her zaman alınarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
 • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara daima uyulacaktır.
 • Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanacaktır.
 • Çalışanlar kendi sorumluluk alanları dışındaki işlere müdahalede bulunmayacaktır.
 • Çalışma emniyeti açısında rutin olmayan işler dışında yapılan işlerde gerekli olan çalışma izinleri alınmadan işlem yapılmayacaktır.
 • Çalışma izni alınan işlerde gerekli kontroller ve tedbirler alındıktan sonra işe başlanılacaktır.  
 • Kazaların önlenmesine yönelik olarak kontroller sık sık gerçekleştirilecek ve kontrol sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır.

Gerek alt yapı gerek üst yapı ile ilgili yatırımlar yapılırken, kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem verilecektir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA ÖNLEME POLİTİKAMIZ

ALPET, büyük kazaları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile teknolojik gelişmeleri takip ederek ve güvenlik önlemlerini sürekli iyileştirerek aşağıdaki hususları içeren büyük endüstriyel kaza önleme politikasına uymayı taahhüt eder.

 • Tesis ve tesis çevresinde insan ve çevre için emniyet ve güvenlik tedbirlerini her zaman alır.
 • Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerin tümünü tanımlar, bunlar için acil durum planları hazırlar ve bu tür kazaların değerlendirilip kaynağından önlenmesine yönelik risk değerlendirmesi yapar ve sürekli güncel tutar.
 • Operasyonel süreçlerde sağlık, emniyet, çevre performansını etkileyebilecek pozisyonlara uygun bilgi, yetenek ve eğitime sahip personelleri görevlendirir.
 • Rutin, rutin olmayan durumlar için bakım ve onarımı kapsayan prosedürleri sürekli güncel tutar.
 • Değişebilecek durumlara göre yatırımlar için düzenlemeler yapar.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili hedeflere uyumun takibi için kontrollerini yapar ve elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunun kontrollerini yaparak dokümante eder ve çıkan sonuçların üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Çalışanlarına gerekli eğitimleri vererek gelişimine katkı sağlar.
 • Yapılan işlerde ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uyar.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE AKTARIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan Şirketimiz Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi                       : Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz, Hakim ve/veya Bağlı Şirketlerimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı veya yerleşkelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezlerimizi aradığınızda, Şirketimiz, Hakim ve/veya Bağlı Şirketlerimize iş başvurusunda bulunduğunuzda, tarafımızdan düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz toplanabilecek, güncellenebilecek veya işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz, Hakim ve/veya Bağlı Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz, Hakim ve/veya Bağlı Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 Kişisel Verilerinizin Aktarımı                           : Toplanan kişisel verileriniz;  yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Şirketimiz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Hakim ve/veya Bağlı Şirketlerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya  bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 Veri Sahibi Olarak Haklarınız                         : Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Şirketimizin Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12 Kat:10 34149 Bakırköy-İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz. 

 KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

GİZLİLİK BEYANI

Müşterilerimizin gizliliği bizim için çok önemli olup, vermiş olduğunuz bütün bilgilerin güvenliği için gerekli her türlü önlem alınmaktadır. Web sitemizi her ziyaret edişinizde, domain name'iniz web server'ımız tarafından tanınır ve ayrıca bizimle iletişim kurduğunuz e-mailleriniz vasıtasıyla e-mail adresiniz saklanır. Topladığımız bu bilgiler, siz aksini bildirmedikçe, sadece dahili olarak kullanılacaktır.

ALPET Web Sitesi'nde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmakta olup, her ziyaretinizde promosyonlardan haberdar olabilecek ve yenilikleri takip edebileceksiniz.

ALPET  WEB SİTESİ KULLANIM ESASLARI

ALPET Anonim Şirketi ("Alpet") bu siteyi ("Site") sizin bilgilendirilmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için sürdürmektedir. Siteye erişim ve kullanım, aşağıda belirtilmiş olan şart ve kurallara tabidir:

Alpet , işbu Sitede bulunan bilgi ve materyallerin geçerli ve doğru olmalarını sağlamak için her türlü çabayı göstermekte, ancak Sitede veya Siteye veya Siteden yönlendirilen herhangi bir sitenin içinde bulunan bilgi, metin, grafik, bağlantı veya diğer konuların doğruluğu, güvenilirliği veya tamlığı hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Sitede, Siteye veya Siteden yönlendirilen herhangi bir sitede bulunan materyallerdeki herhangi bir hata veya ihmalden ötürü ALPET'E hiçbir sorumluluk yüklenemez. ALPET, işbu Sitede tarif edilen programları, politikaları, ürünleri ve hizmetleri haber vermeden her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu Sitede bulunan bilgi ve materyaller, size OLDUĞU GİBİ aktarılır ve işbu Siteyi veya Siteye veya Siteden yönlendirilen herhangi bir siteyi kullanırken tüm sorumluluk size ait olup, ALPET, BU KONUDA HİÇ BİR ŞEKİL VE SURETTE BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Bilgisayarınızı veya diğer bir malınızı Siteyi veya Siteye veya Siteden yönlendirilen herhangi bir siteyi kullanmanız sebebiyle veya Siteden veya Siteye veya Siteden aktarılan herhangi bir siteden herhangi bir materyali, metni veya resmi indirmeniz sebebiyle, bilgisayarınıza veya diğer bir malınıza gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüsten dolayı her türlü mesuliyet size aittir. İŞBU SITEYE VEYA SİTEDEN VEYA SİTEYE AKTARILAN HERHANGİ BİR SİTEYE GİRMENİZDEN VEYA KULLANMANIZDAN ÖTÜRÜ MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN veya DOLAYLI ZARAR NEDENİYLE ALPET'E HİÇBİR HUKUKİ veya CEZAİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ.

ALPET başka sitelere bağlantı vermekte olup, ayrıca işbu Siteye bilinen ve bilinmeyen diğer sitelerden de bağlantı verilebilir. ALPET, işbu Siteden bağlanılan veya bağlantı verilmiş olan sitenin içeriğinden hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Bir başka sitenin işbu Siteye bağlantı vermesi veya işbu Siteden bağlantı verilmiş olması nedeniyle: (a) ALPET'in söz konusu sitenin veya orada tarif edilen ürün veya hizmetlerin veya sahibinin sponsoru olduğu, lisans verdiği, arkasında olduğu, ortaklığı olduğu veya başka bir şekilde bağlantısı olduğu; (b) ALPET'in, bağlanılan siteyi ALPET'in herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu veya diğer ticari markalı veya telif haklı materyalini kullanmaya yetkilendirmiş olduğu anlamına gelmez.

İşbu Sitede teşhir edilen ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, logolar ve diğer menşe belirtici işaretler ("Ticari Markalar") ALPET'in  işbu Sitede kullanma hakkını vermiş olan üçüncü şahıslara aittir. Burada yer alan hiçbir şey, Siteyi dolaşan veya kullanana, işbu Sitede teşhir edilen herhangi bir Ticari Markayı Ticari markanın sahibinin yazılı müsaadesi olmadan kullanma hakkını vermek şeklinde yorumlanamaz.

İşbu Siteye gönderilen bütün materyallerin, yazışmaların veya bilgilerin ("Bilgi"), GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve ALPET'in malı haline geleceklerdir. Alpet bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, Bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. ALPET, Bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir.

Alpet, zaman zaman Web Sitesi Kullanım Şartlarını revize edebilir. İşbu Siteyi kullanırken, herhalükarda ALPET tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.